Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2022, cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo

a) Biểu báo cáo

Các sở, ban, ngành tổ chức cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo số liệu theo 05 biểu mẫu sau:

+ Biểu số 01,02: Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức cấp tỉnh.

+ Biểu số 03,04: Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức cấp huyện.

+ Biểu số 05: Báo cáo thống kê công tác lưu trữ đối với Lưu trữ lịch sử tỉnh.

(Có biểu mẫu kèm theo)

b) Quy định về cơ quan, tổ chức cấp I, II, III, IV, cấp huyện, cấp xã:

+ Cơ quan tổ chức cấp I: VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh, các Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc tại tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

+ Cơ quan, tổ chức cấp II: các cơ quan, tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh.

+ Cơ quan, tổ chức cấp III: là cơ quan, tổ chức trực thuộc cơ quan, tổ chức cấp II.

+ Cơ quan, tổ chức cấp IV: là cơ quan, tổ chức trực thuộc cơ quan, tổ chức cấp III (nếu có).

+ Cấp huyện: VP HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, tổ chức trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại các huyện, thị xã, thành phố.

+ Cấp xã: UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Phương thức báo cáo

- Cơ quan cấp tỉnh:

Cơ quan, tổ chức cấp I (có cơ quan trực thuộc cấp II, III, IV) triển khai đến cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc báo cáo. Sau đó, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo theo Biểu số 01, 02 và gửi về Sở Nội vụ;

Cơ quan, tổ chức cấp I (không có cơ quan trực thuộc) thực hiện việc báo cáo theo Biểu số 01, 02 và gửi về Sở Nội vụ;

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thực hiện báo cáo theo Biểu số 05 và gửi về Sở Nội vụ;

- Cơ quan cấp huyện, cấp xã: Phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã thực hiện; tổng hợp báo cáo theo Biểu số 03, 04 và gửi về Sở Nội vụ.

3. Niên hạn báo cáo

Số liệu báo cáo thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm 2022.

4. Thời hạn báo cáo

Cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 03 tháng 02 năm 2023.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Tải Công văn và các biểu mẫu tại đây:

CV đề nghị.pdf

Biểu số 01 VT cấp tỉnh.docx

Biểu số 02. Lưu trữ cấp tỉnh (1).docx

Biểu số 03 VT cấp huyện (1).docx

Biểu số 04. Lưu trữ cấp huyện.docx

Biểu số 05. Lưu trữ TTLTLS.docx