Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

           Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

          Thay mặt Bộ Nội vụ, ông Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. 

          Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên: Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có đại diện các sở, ngành có liên quan đến công tác xác định Chỉ số CCHC của tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh; Tư pháp; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và  Công  nghệ; Tài nguyên và Môi Trường; Văn  hóa, Thể thao và Du  lịch; Y tế; Xây  dựng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thành viên Tổ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

          Thay mặt Vụ Cải cách hành chính, ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ trình bày Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" giai đoạn 2022 2030. Ông Phùng Doãn Hưng, Chuyên viên chính của Vụ trình bày Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Về cấu trúc, Bộ Chỉ số CCHC áp dụng trong giai đoạn 2022-2030 được chia thành: Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ và Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Đối với Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, bao gồm 08 lĩnh vực đánh giá: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Cải cách chế độ công vụ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; (8) Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần mới được được đưa vào đánh giá trong giai đoạn này như: Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp; Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình;…

Quang cảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh qua các năm; đồng thời yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến liên quan đến công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2022. Hội nghị đã trao đổi, đưa ra nhiều giải pháp giúp cho các tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, nhất là việc thực hiện công tác điều tra xã hội học qua phần mềm.   

Sau kết quả của Hội nghị, tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành triển khai các văn bản của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ cùng các đơn vị có liên quan tiến hành lập danh sách phục vụ điều tra xã hội học và thực hiện việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 đảm bảo thời gian tổng hợp, nhập dữ liệu, gửi danh sách và báo cáo chấm điểm về Bộ Nội vụ theo Kế hoạch./.

Trần Thị Hồng Anh, phòng CCHC-VTLT