Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Sáng ngày 07/10, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) Thang Thị Hạnh đồng chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực Trung ương; lãnh đạo các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, 355 hội, 45 quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động phạm vi cả nước và đại điện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, các hội, quỹ đã liên tục phát triển đa dạng về quy mô và hình thức. Nhìn chung, các hội, quỹ hoạt động cơ bản đều tuân thủ pháp luật và điều lệ, phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia cung ứng các dịch vụ, thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, thúc đẩy hoạt động đối ngoại Nhân dân, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Tuy nhiên, các hội, quỹ còn chưa chú trọng nhiều đến việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cá biệt còn có một số hội, quỹ mất đoàn kết trong nội bộ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác hội quần chúng, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước, quản lý tài chính và tạo điều kiện cho các hội, quỹ hoạt động từng bước được đổi mới, tăng cường nhằm đảm bảo các hội, quỹ được thành lập và hoạt động đúng quy định của pháp luật và điều lệ hội. Chính phủ, các Bộ, ngành, các cấp chính quyền đã đổi mới trong công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ; đồng thời, đã thực hiện phân công, phân cấp, giúp đỡ, phối hợp và hướng dẫn các hội, quỹ hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích và điều lệ được phê duyệt. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của hội, quỹ còn hạn chế, bất cập như việc phân công, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước theo dõi quản lý hội, quỹ chưa cụ thể, rõ ràng nên việc nắm tình hình hoạt động còn hạn chế, thiếu thống nhất chưa đúng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở chưa thường xuyên, liên tục.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, Hội nghị nhằm quán triệt các nội dung quản lý nhà nước về hội, quỹ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trong thực hiện các quy định của pháp luật về hội, quỹ; hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hội, quỹ; đẩy mạnh triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hội, quỹ. Hội nghị cũng là diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin, nhất là các khuyến nghị từ phía các cơ quan nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của các hội, quỹ trong thời gian tới, cũng như những phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ phía các tổ chức hội, quỹ. Thứ trưởng tin rằng, Hội nghị sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội, quỹ trong thời gian tới.

Để Hội nghị đạt được các mục tiêu đề ra, hiệu quả, thiết thực, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tiếp thu và trao đổi những nội dung còn chưa rõ về những quy định mới trong các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ nêu trên nhằm triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hội, quỹ, phát huy vai trò tích cực của các hội, quỹ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Thang Thị Hạnh báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tổng quan về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong thời gian qua tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Thang Thị Hạnh cho biết, tính đến tháng 12/2021 cả nước có 93.425 hội, gồm 571 hội (trong đó có 28 hội có tính chất đặc thù) hoạt động phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh và 92.854 hội hoạt động phạm vi địa phương (trong đó có 28.940 hội có tính chất đặc thù). Cả nước có 2.950 quỹ gồm 85 quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh và 2.865 quỹ hoạt động trong phạm vi địa phương.

Các hội, quỹ từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò và có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều hội, quỹ đã phát huy vai trò, vận động đông đảo hội viên và huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Vụ trưởng Thang Thị Hạnh cũng cho biết, trong thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước đã kịp thời đề ra các chủ trương và ban hành các văn bản nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, tạo điều kiện cho các hội, quỹ hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, pháp luật cho hội, quỹ và tầng lớp Nhân dân, hội viên, quần chúng biết và thực hiện; đã quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, tài chính cho các hội tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho các hội, quỹ phát huy tinh thần chủ động, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được nguyện vọng ngày càng đa dạng, phong phú của Nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ được tăng cường nhằm bảo đảm các hội, quỹ thành lập đúng quy định, hoạt động theo điều lệ được phê duyệt, chủ động hướng dẫn hội, quỹ hoạt động đi vào nề nếp, đúng hướng, đúng pháp luật và điều lệ. Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh đã tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ. Công tác thanh tra, kiểm tra đã tăng cường và có tác dụng nhắc nhở hội, quỹ hoạt động đúng Điều lệ, đúng hướng và theo quy định của pháp luật. Một số Bộ, ngành đã tích cực định hướng, tạo điều kiện hỗ trợ hội, quỹ hoạt động, tham gia cung ứng dịch vụ; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hội, quỹ; tiếp thu ý kiến đóng góp của các hội, quỹ về lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Nghiêm túc quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về hội, quỹ ngăn ngừa dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; thể chế hóa chủ trương về hội quần chúng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hội giải quyết các vướng mắc và đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện:

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vị trí, vai trò, bản chất, đặc điểm, tính chất của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện: khẩn trương tham mưu ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; rà soát việc thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP tham mưu sửa đổi một số quy định pháp luật đã phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Thường xuyên, định kỳ tổng kết công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, qua đó kịp thời phát hiện những mặt đã làm được và những hạn chế, khó khăn để có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức, hoạt động của các hội, quỹ;

Tăng cường quản lý nhà nước, giám sát về tài chính hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế, ngăn chặn sự lợi dụng, can thiệp, chi phối của các thế lực thù địch, khủng bố; việc tiếp nhận viện trợ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng tài trợ để tác động, nhằm mục đích xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn của xã hội. Quản lý chặt chẽ hoạt động hợp tác quốc tế, việc liên kết, tham gia thành viên các tổ chức quốc tế.

Cần tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện; xử lý vi phạm (nếu có) và đề xuất, kiến nghị giải thể đối với hội, thu hồi giấy phép hoạt động đối với quỹ.

Xem xét khen thưởng các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có những đóng góp tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, qua đó nhằm động viên, khích lệ, biểu dương những hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động hiệu quả, tiêu biểu.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Thường xuyên cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên website của Bộ Nội vụ tại đường link: http://csdlhoiquy.moha.gov.vn để nắm bắt thông tin và phối hợp thực hiện kịp thời.

Ngoài ra, Hội nghị đề xuất một số khuyến nghị đối với các Bộ, ngành; các địa phương và các hội, quỹ để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu trên.


Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện một số cơ quan liên quan trình bày về các chủ trương mới của Đảng liên quan trực tiếp đến các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, cũng như các quy định của pháp luật có liên quan như các quy định về độ tuổi; hội nghị, hội thảo quốc tế; quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại và một số nội dung khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; đồng thời, tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích rõ về những quy định mới trong các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới…

 

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình giới thiệu Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ

* Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ và chính thức đi vào hoạt động trên môi trường mạng Internet từ ngày 07/10/2022.

Tại Lễ ra mắt, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình đã báo cáo tổng quan về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tính năng cơ bản của Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ. Giám đốc Nguyễn Thanh Bình cho biết, việc Bộ Nội vụ hoàn thành xây dựng Trang thông tin điện tử về hội, quỹ, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ và tổ chức Phi chính phủ đã thể hiện quyết tâm lớn của Lãnh đạo Bộ và Vụ Tổ chức Phi chính phủ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ ngày 28/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ và Kế hoạch 151/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.

Trang thông tin điện tử về hội, quỹ đã bước đầu hỗ trợ tích cực cho: (1) Công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ: (2)Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả, giúp hội viên hiểu đúng và tôn trọng pháp luật; (3) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trong việc thành lâp, hợp nhất, sát nhập, chia, tách, đổi tên, giải thể hội, quỹ; (4) Tra cứu thông tin hội, quỹ; từng bước điện tử hóa công tác báo cáo, trao đổi thông tin giữa các hội, quỹ và Bộ Nội vụ.(5) Tăng cường chia sẻ thông tin, giới thiệu, quảng bá các hoạt động của hội, quỹ... 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ

 

Quang cảnh Hội nghị


Anh Cao

Theo: moha.gov.vn