Về việc phục vụ hội nghị triển khai công tác CCHC, PAPI, PCI 6 tháng cuối năm 2022

 

Tải Công văn và các tài liệu kèm theo tại đây: 872.pdf;  Báo cao PCI .pdf;   Tổng hợp tham luận .pdf;  Báo cáo CCHC .pdf;  Báo cáo PaPi .pdf