Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Theo đó, Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 có sự thay đổi như sau:
- Đối với ngạch chuyên viên cao cấp:
Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
(Hiện hành, yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4)
- Đối với ngạch chuyên viên chính:
Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm
(Hiện hành, yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3)
- Đối với ngạch chuyên viên:
Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm
(Hiện hành, yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3)

Thông tư 06/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 

Tải Thông tư tại đây: 06-2022-TT-BNVsigned.pdf

Thanh Tra sở