Đoàn công tác Sở Nội vụ làm việc với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Từ ngày 05 - 17/5/2022, Đoàn công tác của Sở Nội vụ do đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương - Phó giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để trao đổi, hướng dẫn về các nội dung quản lý nhà nước đối với các hội tự nguyện và các quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các Hội: Khuyến học, Cựu thanh niên xung phong các cấp và việc kiện toàn Hội khuyến học cấp huyện, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cấp huyện.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các Hội Khuyến học và Các hội Cựu TNXP trên địa bàn tỉnh hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, đến nay còn 4/10 Hội Khuyến học cấp huyện, 06/10 Hội Cựu TNXP cấp huyện và Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định. Một trong các nguyên nhân chính là các Hội đặc thù khó khăn, lúng túng trong việc xây dựng phương án nhân sự, giới thiệu người tham gia Lãnh đạo Hội khóa mới bảo đảm độ tuổi theo Kết luận 58-KL/TW ngày 12/9/2019 và Kết luận 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư.

Tại các buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương - Phó giám đốc Sở Nội vụ đã nêu rõ mục đích, yêu cầu và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự tham gia lãnh đạo các Hội đặc thù, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện và thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ, kiện toàn Hội, Quỹ trên địa bàn tỉnh và đề nghị Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức Đại hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Hội Cựu TNXP, Khuyến học và kiện toàn Hội khuyến học, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên.

Phòng Tổ chức, biên chế