Công văn số 401/CCHC-VTLT ngày 15/4/2022 về việc thông báo tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

               Thực hiện Thông báo số 04/TB-HĐKT ngày 08/4/2022 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

          Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cá nhân trên địa bàn đã đăng ký và đủ điều kiện kiểm tra theo Thông báo số 05/TB-HĐKT ngày 24/5/2021 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, làm thủ tục xác nhận việc tham gia kỳ kiểm tra được tổ chức vào năm 2022.

          Cá nhân xác nhận tham gia kỳ kiểm tra được thực hiện theo Phụ lục đính kèm gửi về phòng nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 34 Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi về địa chỉ email: nghiepvuvtltdp@gmail.com. Việc xác nhận thực hiện đến hết ngày 22/4/2022, sau thời gian trên thí sinh không xác nhận coi như không có nhu cầu tham gia.   

         Tải các Phụ lục và Thông báo của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại đây: phụ luc 1 TB 05.pdfphu luc 2 TB05.pdf;phụ lục 3 TB05.pdf

phu luc 4 TB05.pdfphu luc 5 TB05.pdfphu luc 6 TB05.pdfphu luc 7 TB05.pdfphu luc 8 TB05.pdfthông báo số 04.pdfthongbao số 05.pdf

Phòng CCHC-VTLT