Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy hướng dẫn đánh giá chất lượng chi bộ thường kỳ

Tải Hướng dẫn tại đây: 04.pdf