Công văn số 1647/SNV-CCHCVTLT ngày 22/12/2021 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021 theo đúng quy định, cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo

a) Biểu báo cáo

Căn cứ nội dung báo cáo được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV, Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng lại thành 5 biểu mẫu sau:

+ Biểu số 01,02: Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức cấp tỉnh.

+ Biểu số 03,04: Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức cấp huyện.

+ Biểu số 05: Báo cáo thống kê công tác lưu trữ đối với Lưu trữ lịch sử tỉnh.

(Có biểu mẫu kèm theo)

b) Quy định về cơ quan, tổ chức cấp I, II, III, IV, cấp huyện, cấp xã:

+ Cơ quan tổ chức cấp I: VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh, các Doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc tại tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

+ Cơ quan, tổ chức cấp II: các cơ quan, tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh.

+ Cơ quan, tổ chức cấp III: là cơ quan, tổ chức trực thuộc cơ quan, tổ chức cấp II.

+ Cơ quan, tổ chức cấp IV: là cơ quan, tổ chức trực thuộc cơ quan, tổ chức cấp III (nếu có).

+ Cấp huyện: VP HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức thuộc UBND các huyện, thị xã; cơ quan, tổ chức trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại các huyện, thị xã, thành phố.

+ Cấp xã: UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Phương thức báo cáo

- Cơ quan cấp tỉnh:

Cơ quan, tổ chức cấp I (có cơ quan trực thuộc cấp II, III, IV) triển khai đến cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc báo cáo. Sau đó, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo theo Biểu số 01, 02 và gửi về Sở Nội vụ;

Cơ quan, tổ chức cấp I (không có cơ quan trực thuộc) thực hiện việc báo cáo theo Biểu số 01, 02 và gửi về Sở Nội vụ;

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thực hiện báo cáo theo Biểu số 05 và gửi về Sở Nội vụ;

- Cơ quan cấp huyện, cấp xã: Phòng Nội vụ triển khai đến cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã thực hiện; tổng hợp báo cáo theo Biểu số 03, 04 và gửi về Sở Nội vụ.

3. Niên hạn báo cáo

Số liệu báo cáo thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm 2021.

4. Thời hạn báo cáo

Cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ  phòng Cải cách hành chính-Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ, số ĐT: 0986.052.304 để kịp thời giải đáp./.

Tải Công văn tại đây: Công văn.pdf

Tải các Biểu mẫu tại đây: Biểu số 01 VT cấp tỉnh (1).docxBiểu số 02. Lưu trữ cấp tỉnh.docxBiểu số 03 VT cấp huyện.docxBiểu số 04. Lưu trữ cấp huyện.docx;Biểu số 05. Lưu trữ TTLTLS.docx

Phòng CCHC-VTLT

22/12/2021