Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Tải Quyết định tại đây: QĐ 1847 của Thủ tướng.pdf

Văn phòng Sở