Chỉ thị số 26/CT-Tg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Tải Chỉ thị tại đây: CT 26.pdf

Văn phòng Sở