Văn bản lĩnh vực tổ chức, biên chế

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; đơn vị ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Tải văn bản tại đây

I. VĂN BẢN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Kế hoạch

Số 37/KH-UBND  ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

37.pdf

2

Kế hoạch

Số 154/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ

                         154.pdf

3

Quyết định

Số 486/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh

Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ

                  486 qd_signed.pdf

4

Công văn

Số 932/UBND-NC ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh

Về việc thực hiện Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

                  CV UBND 932.pdf

5

Công văn

Số 377/SNV-TCBCTCPCP ngày 12/4/2021 của Sở Nội vụ

Về việc thực hiện Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

                       377.pdf

II. VĂN BẢN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1

Kế hoạch

Số 98/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh

Về việc thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

                    Kế hoạch 98 pdf

2

Hướng dẫn

Số 51/HD-SNV ngày 09/7/2021 của Sở Nội vụ

Về việc xây dựng vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

                 hd 51.pdf

II. VĂN BẢN TINH GIẢN BIÊN CHẾ

1

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc quy định hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng

              32_signed.pdf

2

Công văn

Số 2671/UBND-NC ngày 19/9/2018 và số 3305/UBND-NC ngày 21/12/2020

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND; Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Công văn 2671/UBND-NC

                2671.pdf3305CV_UBND_0.pdf

3

Kế hoạch

Số 178/KH-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

       178.pdf

II. VĂN BẢN VỀ HỘI, QUỸ

1

Quyết định

Số 1916/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

Về việc quy định hội có tính đặc thù

          1916.pdf

2

Quyết định

Số 1939/QĐ-UBND ngày 31/10/2012

Về việc ủy quyền trong công tác quản lý hội        

          1939.pdf

3

Quyết định

Số 930/QĐ-UBND ngày 31/5/2013

Về việc thực hiện chế độ chi trả thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo hội chuyên trách tại các hội đặc thù

             930qd.pdf

4

Quyết định

Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố

            17_signed.pdf

 

Văn phòng Sở