Văn bản về lưu trữ lịch sử tỉnh

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; đơn vị ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Tải văn bản tại đây

I. VĂN BẢN UBND TỈNH BAN HÀNH

01

Quyết định

Số 667/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Về việc thu hồi hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021

667 qd_signed.pdf

II. VĂN BẢN CỦA SỞ BAN HÀNH

01

Kế hoạch

Số 43/KH-SNV ngày 11/6/2021

Kế hoạch giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021

                  KH 43.pdf

 

Văn phòng Sở