Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
35/2022/QĐ-UB 11/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021
11-KH/BDVTU 20/07/2021 Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác Dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2021-2025
1470/UBND-NC 08/07/2021 Về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã
20/2021/QĐ-UBND 05/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên
562/UBND-NC 24/03/2021 Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
35/KH-UBND 23/02/2021 Triển khai thi hành Luật Thanh niên
02/2021/QĐ-UBND 29/01/2021 Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
33/2020/QĐ-UBND 19/11/2020 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1382/UBND-NC 09/06/2020 Về việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh
277/2020/NQ-HĐND 07/05/2020 Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
13/2020/QĐ-UBND 17/04/2020 Quy định về chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
02/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Ban hành quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
10-ĐA/TU 16/04/2019 Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
02-ĐA/TU 15/08/2016 Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016-2020
678/QĐ-UBND 05/04/2007 Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ
1 
°
573 người đang online