Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
148/KH-UBND 05/09/2022 Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 05/9/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 - 2030
35/2022/QĐ-UB 11/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021
212/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 - 2025
118/KH-UBND 17/06/2022 Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi động trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
73/UBND-NC 12/01/2022 Công văn số 73/UBND-NC ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức Tài chính - Kế toán cấp xã
201/KH-UBND 29/12/2021 Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 29/12/2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
172/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2617/QĐ-UBND 15/11/2021 Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 29/12/2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030
11-KH/BDVTU 20/07/2021 Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác Dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2021-2025
443/TB-TTHĐND 15/07/2021 Kết luận 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1470/UBND-NC 08/07/2021 Về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã
1470/UBND-NC 08/07/2021 Công văn số 1470/UBND-NC ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã
20/2021/QĐ-UBND 05/06/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên
562/UBND-NC 24/03/2021 Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
35/KH-UBND 23/02/2021 Triển khai thi hành Luật Thanh niên
02/2021/QĐ-UBND 29/01/2021 Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
33/2020/QĐ-UBND 19/11/2020 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1382/UBND-NC 09/06/2020 Về việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh
277/2020/NQ-HĐND 07/05/2020 Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
13/2020/QĐ-UBND 17/04/2020 Quy định về chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
02/2020/QĐ-UBND 08/01/2020 Ban hành quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
10-ĐA/TU 16/04/2019 Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
02-ĐA/TU 15/08/2016 Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016-2020
678/QĐ-UBND 05/04/2007 Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ
1 
°
716 người đang online