Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
719/QĐ-SNV 31/10/2022 Ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
720/QĐ-SNV 31/10/2022 ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
397/QĐ-SNV 08/08/2022 Quyết định Ban hành quy định sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm công chức, lao động hợp đồng thuộc Sở Nội vụ,giai đoạn 2022-2025
361/QĐ-SNV 12/07/2022 Quyết định quy định sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trị việc làm thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ
362/QĐ-SNV 12/07/2022 Quyết định quy định sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm công chức, lao động hợp đồng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ
49/KH-SNV 10/05/2022 Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2023 của Sở Nội vụ
38/KH-SNV 14/04/2022 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2022 của Sở Nội vụ
37/KH-SNV 08/04/2022 Kế hoạch chuyển đối số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
15/KH-SNV 27/01/2022 Kế hoạch công tác năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh Hưng Yên
10/KH-TKT 20/01/2022 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022
09/KH-SNV 20/01/2022 Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2022
06/KH-SNV 19/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
05/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
04/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022
03/KH-SNV 14/01/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022
02/KH-SNV 14/01/2022 Kế hoạch thực hiện công tác dân chủ năm 2022 của Sở Nội vụ
672/QĐ-SNV 22/11/2021 Quy chế Văn thư, Lưu trữ Sở Nội vụ
652/QĐ-SNV 02/11/2021 Quy định chi trả nhuận bút đối với các tin, bài được đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ
580/QĐ-SNV 09/09/2021 Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
512/QĐ-SNV 06/08/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-SNV ngày 25/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
488/QĐ-SNV 30/07/2021 Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
410/QĐ-SNV 25/12/2020 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
08/QĐ-SNV 03/02/2020 Quy chế làm việc của Sở Nội vụ
1 
°
813 người đang online