Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
140-KH/TU 30/11/2022 Quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
183/KH-UBND 11/11/2022 Xây dựng, phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2025
547-QĐ/TU 21/10/2022 Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
470/QĐ-UBND 21/02/2022 Phê duyệt Đề án giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 - 2025
175/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Quy định hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025
98/KH-UBND 23/06/2021 Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ trong đơn vị sự nghiệp công lập
486/QĐ-UBND 19/01/2021 Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
154/KH-UBND 15/12/2020 Triển khai thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP, Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
2671/UBND-NC 19/09/2018 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND quy định hỗ trợ công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 thôi việc theo nguyện vọng
32/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 Về việc quy định hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng
37/KH-UBND 30/03/2018 Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
88-KH/TU 05/02/2018 Về việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW
24-CTr/TU 05/02/2018 Về việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
24-CTr/TU 05/02/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
178/KH-UBND 19/08/2015 Triển khai thực hiện chính sách tin giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
1 
°
795 người đang online