Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
583-QĐ/TU 22/12/2022 Quy định số 583-QĐ/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Công văn số 3225/UBND-NC 29/11/2022 Công văn số 3225/UBND-NC ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Chỉ thị số 31-CT/TU 17/11/2022 Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên
43/2022/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tỉnh Hưng Yên
540-QĐ/TU 10/10/2022 Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 về đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên
Quy định số 438-QĐ/TU 18/05/2022 Quy định số 438-QĐ/TU ngày 18/5/2022 của Tỉnh ủy về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
3123/UBND-NC 07/12/2021 Công văn số 3123/UBND-NC ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, sử dụng, công chức, viên chức theo vị trí việc làm
953/UBND-NC 14/05/2021 Về việc quản lý chế độ, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức
953/UBND-NC 14/05/2021 về việc quản lý chế độ, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức
953/UBND-NC 14/05/2021 Công văn số 953/UBND-NC ngày 14/5/2021 về việc quản lý chế độ, chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức
03/HD-HĐTĐKT 26/02/2021 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh
366/UBND-NC 25/02/2021 Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
13-TB/TU 27/11/2020 V/v hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
277/2020/NQ-HĐND 07/05/2020 Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1982-TB/TU 28/02/2020 Về việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị
2865/UBND-NC 13/11/2019 Về tăng cường thực hiện công tác quản lý cán bộ
1555-TB/TU 21/03/2019 Về thực hiện Thông báo Kết luận số 51-TB/TW ngày 02/01/2019 về một số nội dung trong Quy định số 90-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị
02-QĐi/TU 25/09/2018 Quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
01-QĐi/TU 28/08/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
1090-QĐ/TU 16/03/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
01/2018/QĐ-UBND 12/01/2018 Ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng
896-TB/TU 25/10/2017 V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
1333/UBND-NC 05/06/2017 Về công tác cán bộ đối với công chức, viên chức là đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
12-CT/TU 12/08/2016 Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình
06/2015/QĐ-UBND 09/03/2015 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên
Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 09/03/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;
09/2013/QĐ-UBND 19/08/2013 Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý
Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND 19/08/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý
1 
°
753 người đang online