Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2020/TT-BNV 09/11/2020 Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
91/2017/NĐ- CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
34-CT/TW 07/04/2014 Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
47/2005/QH11 14/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
1 
°
219 người đang online