Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
93/2019/NĐ-CP 01/10/2021 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
4126/BNV-TCBC 24/08/2021 Về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
04/2020/TT-BNV 13/10/2020 Hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Về vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
93/2019/NĐ-CP 25/11/2019 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
47/2019/QH14 22/11/2019 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
158/2018/NĐ-CP 22/11/2018 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tin giản biên chế
10/NQ-CP 03/02/2018 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14
56/2017/QH14 24/11/2017 Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
18-NQ/TW 25/10/2017 Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
19-NQ/TW 25/10/2017 Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về chính sách tin giản biên chế
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế
03/2014/TT-BNV 19/06/2014 Sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
03/2013/TT-BNV 16/04/2013 Hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
07-KH/TW Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
08/NQ-CP Về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
1 
°
99 người đang online