Thứ năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/2022/TT-BNV 31/12/2022 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ
10/2022/TT-BNV 19/12/2022 Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
07/2022/TT-BNV 31/08/2022 Thông tư quy định chức danh, mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ
2194/QĐ-TTg 24/12/2021 Phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ chủ quyền đất nước"
458/QĐ-TTg 03/04/2020 Quyết định về phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
35/CT-TTg 04/09/2017 Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
275/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ
947/VTLTNN-TCCB 11/09/2016 Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
05/2015/TT-BNV 25/11/2015 Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp
17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
12/2014/TT-BNV 28/10/2014 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
10/2014/TT-BNV 01/10/2014 Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
04/2014/TT-BNV 23/06/2014 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
05/2014/TT-BNV 23/06/2014 Quy định mức kinh tế - ký thuật giải mật tài liệu lưu trữ
25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ
644/QĐ-TTg 31/05/2012 Phê duyệt nội dung Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”
01/2011/QH-13 11/11/2011 Luật Lưu trữ
15/2011/TT-BNV 11/11/2011 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh Kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy
13/2011/TT-BNV 24/10/2011 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
09/2011/TT-BNV 03/06/2011 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
12/2010/TT-BNV 26/11/2010 Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
03/2010/TT-BNV 29/04/2010 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
128/QĐ-VTLTNN 01/06/2009 Ban hành Quy trình “ Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001: 2000
2939/BNV-TL 04/10/2005 Về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
283/VTLT-NVTW 19/05/2004 Về việc ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính
1 
°
44 người đang online