Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
458/QĐ-TTg 03/04/2020 Phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020 - 2025
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
275/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ
947/VTLTNN-TCCB 11/09/2016 Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
05/2015/TT-BNV 25/11/2015 Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp
17/2014/TT-BNV 20/11/2014 Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
12/2014/TT-BNV 28/10/2014 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
10/2014/TT-BNV 01/10/2014 Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
04/2014/TT-BNV 23/06/2014 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
05/2014/TT-BNV 23/06/2014 Quy định mức kinh tế - ký thuật giải mật tài liệu lưu trữ
25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ
644/QĐ-TTg 31/05/2012 Phê duyệt nội dung Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam”
01/2011/QH-13 11/11/2011 Luật Lưu trữ
15/2011/TT-BNV 11/11/2011 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh Kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy
13/2011/TT-BNV 24/10/2011 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
09/2011/TT-BNV 03/06/2011 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức
12/2010/TT-BNV 26/11/2010 Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy
03/2010/TT-BNV 29/04/2010 Quy định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
128/QĐ-VTLTNN 01/06/2009 Ban hành Quy trình “ Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001: 2000
2939/BNV-TL 04/10/2005 Về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
283/VTLT-NVTW 19/05/2004 Về việc ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính
1 
°
650 người đang online