Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
76/NQ-CP 15/07/2021 Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
20/2020/QĐ-TTg 12/07/2018 Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quản lý và sử dụng con dấu
1 
°
154 người đang online