Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 30/09/2021 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
06/2020/TT-BNV 02/12/2020 Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
06/2020/TT-BNV 02/12/2020 Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
104/2020/NĐ-CP 04/09/2020 Sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019
08/2019/TT-BNV 10/06/2019 Quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
06/2019/TT-BNV 01/06/2019 Sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
07/2019/TT-BNV 01/06/2019 Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
04/2019/TT-BNV 24/05/2019 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
15/2001/TT-BTCCBCP 14/05/2019 Hướng dẫn Nghị định 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Chính phủ
13/2018/TT-BNV 19/10/2018 Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
09/2018/TT-BNV 13/09/2018 Quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường
10/2018/TT-BNV 13/09/2018 Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
05/2018/TT-BNV 09/05/2018 Quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
04/2018/TT-BNV 27/03/2018 Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
1 2 3 4 
°
315 người đang online