Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với các địa phương

Đăng ngày 21 - 07 - 2023
100%

 

Ngày 19/7/2023, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức họp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023 (Phiên họp thứ 5).

Tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu 63 địa phương có lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố; thành viên tổ tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo CCHC tỉnh.

Các báo cáo, ý kiến phát biểu tại cuộc họp nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính đã tổ chức 02 Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC chủ trì. Đặc biệt, đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, công tác cải cách hành chính thời gian qua được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tích cực triển khai có hiệu quả trên cả 6 mặt công tác.

Thứ nhất, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được đặc biệt quan tâm, đổi mới và có nhiều chuyển biến. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các Bộ, cơ quan đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội: thông qua 11 Luật, Nghị quyết; xem xét, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án Luật; cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án Luật; ban hành theo thẩm quyền hơn 160 thông tư và tham mưu, trình Chính phủ ban hành 44 nghị định, HĐND và UBND cấp tỉnh đã ban hành khoảng hơn 1600 VBQPPL để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh, trong số đó, có nhiều văn bản liên quan đến cải cách hành chính.

Thứ hai, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được triển khai sâu rộng, tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, tăng cường phân cấp giải quyết thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành.

Trong quý II/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh (QĐKD) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an tại 10 văn bản QPPL. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 QĐKD tại 191 văn bản QPPL; đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 470 QĐKD tại 56 văn bản QPPL, đạt 41%; rà soát, ban hành 1625 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý. Đến nay, 62/63 địa phương và 10/21 bộ, ngành đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thứ ba, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt.

Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, các bộ, cơ quan ngang bộ cơ bản hoàn thành việc rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và đáp ứng nguyên tắc, các tiêu chí thành lập tổ chức phù hợp với quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP. Kết quả tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2023 của các địa phương theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ là 127 người, trong đó, công chức 12 người.

Thứ tư, cải cách chế độ công vụ được đẩy mạnh 

Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã ban hành 01 Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 03 thông tư trong lĩnh vực công vụ, công chức. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đang tích cực hoàn thiện để đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, ĐVSNCL, đảm bảo đồng bộ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, dân cư…

Thứ năm, cải cách tài chính công

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thể chế về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua đó từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ, toàn diện, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính -
ngân sách và nâng cao hiệu quả phân phối, sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, trong đó tập trung đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa để triển khai thực hiện.

Thứ sáu, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đạt kết quả tích cực.

Đến nay, đã hỗ trợ hoàn thành kết nối CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với 23 bộ, ngành và 60 địa phương; kết nối Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với 41 địa phương. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 đơn vị bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; trên toàn quốc đã có 11 địa phương triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực thúc đẩy triển khai công tác cải cách hành chính với nhiều kết quả tích cực, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra không ít tồn tại, hạn chế, còn nhiều rườm rà, vướng mắc trong hoạt động nội bộ của các cơ quan Nhà nước và trong giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm dẫn tới ách tắc trong giải quyết công việc…

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành cần xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng, đột phá, phải được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành trên cơ sở quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia", trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm TTHC, nhất là TTHC trong nội khối Nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản nhà nước. Khẩn trương tổ chức triển khai Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 về tinh giản biên chế. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương ban hành các văn bản pháp luật theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, nhằm thực hiện nghiêm quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, hướng dẫn đầy đủ, thống nhất việc sử dụng CSDL dân cư, mã số định danh cá nhân trong giải quyết TTHC cho người dân theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, xóm, tổ dân phố để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND ban hành các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

    Trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Chỉ đạo CCHC tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm đối với công tác CCHC như sau: 

Một là,  Nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023 để có giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục những thiếu sót, hạn chế, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2023. Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tại các sở, ngành tập trung giải quyết, xử lý những kiến nghị của các đơn vị, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến CCHC.

Hai là, Tăng cường triển khai các nhiệm vụ liên quan về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức mức độ 4, nhất là các TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ và đảm bảo 100% TTHC được cung cấp trực tuyến được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% TTHC do tỉnh công bố được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; công khai 100% TTHC, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị..

Ba là, Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm.

Bốn là, Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Quản lý chặt chẽ, đầy đủ nguồn thu ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách và báo cáo kết quả xử lý theo quy định. Phấn đấu giải ngân vượt chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao.

Năm là, Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh. Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong năm 2023, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC; thực hiện quyết liệt việc sử dụng chữ ký số điện tử tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện kết nối chia sẻ với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, có biện pháp thúc đẩy người dân, tổ chức thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phòng Cải cách hành chính- Văn thư lưu trữ

Tin mới nhất

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm tra tại Thanh...(21/08/2023 10:09 SA)

ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH KHÁNH HÒA TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CẢI THIỆN MÔI...(13/09/2022 3:23 CH)

Hưng Yên tăng 10 bậc xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và tăng 02 bậc xếp hạng Chỉ...(25/05/2022 11:05 SA)

Tỉnh Hưng Yên được xếp trong nhóm cao nhất của cả nước về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính...(10/05/2022 1:57 CH)

ĐOÀN CÔNG TÁC SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN LÀM VIỆC VỚI IPA QUẢNG NINH(10/05/2022 4:43 CH)

Tổ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên họp triển khai nhiệm vụ năm 2022(11/03/2022 2:22 CH)

Thủ tướng Chính phủ: Tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022(09/03/2022 3:04 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021(31/12/2021 10:24 SA)

°
25 người đang online