Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tuyên truyền, phổ biến, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tổ chức tôn giáo chấp hành chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

Đăng ngày 30 - 06 - 2023
100%

Ngày 26/6/2023, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 3226/KH-BNV thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng chấp hành chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đối với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kỹ năng phòng tránh, giảm thiểu tai nạn giao thông; ứng xử văn minh, chuẩn mực của người tham gia giao thông là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, góp phần nâng cao văn hóa giao thông.

Xây dựng các gương điển hình người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Theo Kế hoạch, tập trung thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, xây dựng văn bản hướng dẫn các tổ chức tôn giáo triển khai thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Xây dựng văn bản hướng dẫn các tổ chức tôn giáo triển khai thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg; triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ (lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trong các lớp bồi dưỡng cho người chuyên hoạt động tôn giáo; đăng tải văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các website chính thức của các tổ chức tôn giáo,...).

Hằng năm phát động phong trào thi đua chấp hành chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông tới các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; nghiên cứu nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; mô hình “Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia giao thông văn hóa - an toàn” trong các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (mô hình Tổ tự quản, Câu lạc bộ tương trợ về trật tự an toàn giao thông đường bộ,…); xây dựng các gương điển hình người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo, các Tổ tự quản, Câu lạc bộ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo điển hình tiên tiến trong thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Thứ hai, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo; người đại diện, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, người tham gia hoạt động tín ngưỡng.

Lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các hội nghị/lớp phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hằng năm cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tại các diễn đàn của các tổ chức tôn giáo; tại các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, cơ sở đào tạo tôn giáo; tại các lớp bồi dưỡng cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

Thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và Trang thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ, cụ thể:

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục và đăng tải các tin, bài, phóng sự có liên quan để thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và Trang thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông; đặt các tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các gương chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng điển hình về việc chấp hành chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông; mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Bộ Nội vụ yêu cầu tổ chức phân công triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãnh phí. Việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm trật tự an toàn giao thông là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phải có phương pháp, mô hình, cách làm mới, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người tham gia hoạt động tín ngưỡng.

* Trước đó, ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý. Tất cả các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra phải được xem xét, cá thể hóa, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Hai là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm, tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông. Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng "xuê xoa", bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Cương quyết khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm và đối tượng chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Ba là, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, như điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, “cơi nới” thành, thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải... Phải tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”, trước hết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang đến Nhân dân. Từng địa phương phải có kế hoạch cụ thể để kiểm soát nồng độ cồn đối với từng tuyến, từng địa bàn, tập trung các thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp đông công nhân, khu du lịch... Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe Nhân dân, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Căn cứ tình hình thực tiễn, hằng năm tổ chức tổng kiểm soát các loại phương tiện trên toàn quốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động đối với các xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm.

Bốn là, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông. Xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Năm là, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, trình Quốc hội thông qua. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi các chế tài trong Luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực giao thông đường bộ theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, chở quá tải trọng cho phép...

Sáu là, xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương...; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức và tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, đồng bộ gắn với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hành lang an toàn giao thông. Không đưa vào sử dụng các công trình giao thông khi chưa được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khắc phục kịp thời các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Bảo đảm và tiếp tục nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện và hạ tầng.

Bảy là, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, theo hướng định danh phương tiện gắn với định danh cá nhân. Nghiên cứu, thể chế hóa phương thức cấp biển kiểm soát phương tiện có giới hạn và trả phí sở hữu biển kiểm soát để khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công, nguồn tài nguyên biển số.

Tám là, tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra tai nạn giao thông...; bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Tài chính, Ngân hàng... Huy động, sử dụng linh hoạt các nguồn lực để tăng cường năng lực cho các lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự an toàn giao thông; năng lực cứu nạn, cứu hộ, cứu chữa nạn nhân.

Chín là, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm kết nối liên tỉnh. Tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông khoa học, hợp lý; tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, quản lý lòng đường, hè phố, xử lý nghiêm các vi phạm đi đối với việc sắp xếp nơi trông giữ xe, xây dựng, áp dụng phổ cập mô hình các bãi đỗ xe thông minh ngầm hoặc nhiều tầng tại các đô thị lớn.

Nội dung Kế hoạch: moi-xem-toan-van-ke-hoach-so-3226-kh-bnv-2906202323226CH.pdf

Anh Cao

Tin mới nhất

Sở Nội vụ tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo (18/10/2023 1:23 CH)

Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên chúc mừng Lễ khởi công xây dựng trụ sở Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh(24/09/2023 4:38 CH)

Các "hiện tượng tôn giáo mới", "tà đạo" đang có xu hướng phát triển(28/07/2023 3:39 CH)

Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6...(18/07/2023 10:25 SA)

Sở Nội vụ tặng hoa, chúc mừng GHPGVN tỉnh nhân dịp khai giảng khóa An cư kết hạ năm 2023(17/07/2023 2:56 CH)

Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND...(06/07/2023 10:16 SA)

Hoạt động có tính chất “tà giáo” - “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” không được phép hoạt động tại...(05/07/2023 10:20 SA)

Bộ Công an chỉ đạo xử lý nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng" có dấu hiệu lừa đảo(05/07/2023 10:04 SA)

°
152 người đang online