Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Đăng ngày 20 - 05 - 2023
100%

Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 356/QĐ-BNV về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

 

Theo Quyết định, tài liệu này ban hành Quy định kỹ thuật về cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Quy định kỹ thuật tại Quyết định này phục vụ chia sẻ dữ liệu được quy định tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; để triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tại Bộ, ngành Nội vụ.

Đối tượng áp dụng: Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; Tòa án nhân dân Tối cao; Viện kiểm sát nhân dân; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

Mục đích của Quy định là thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ giữa các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý. Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu hướng tới một dịch vụ cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều cơ quan khác nhau; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù. Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với nhiều cơ quan, tổ chức; hạn chế việc trao đổi thủ công. Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức ngay từ khi thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ: Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định tại Quy định kỹ thuật; theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định kỹ thuật; đề xuất nâng cấp phiên bản của Quy định kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai các dịch vụ đồng bộ và chia sẻ dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức cho các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của Bộ Nội vụ; ban hành các tài liệu đặc tả dịch vụ theo quy định. Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai cung cấp dịch vụ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu; kiểm thử các thông điệp dữ liệu cung cấp từ dịch vụ chia sẻ dữ liệu tuân thủ quy định này. Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho hệ thống khi chia sẻ dữ liệu.

Vụ Công chức - Viên chức: Hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước phục vụ nghiệp vụ theo phạm vi chuyên môn. Theo dõi và đề xuất điều chỉnh các danh mục bảng mã dùng chung, nội dung cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2023.

Anh Cao

Tin mới nhất

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI...(24/10/2023 2:08 CH)

HỌP HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN...(17/10/2023 8:36 SA)

Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng Văn hóa công sở năm 2023(11/09/2023 2:29 CH)

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ TẠI...(30/06/2023 4:07 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan,...(28/06/2023 6:49 SA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ bỏ thi, xét thăng hạng viên chức(16/06/2023 6:30 SA)

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ có chính sách đãi ngộ vượt trội với nhân tài(15/06/2023 6:32 SA)

Sở Nội vụ làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng(11/05/2023 5:36 CH)

°
49 người đang online