Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc tỉnh quản lý

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
100%

 

 Chiều ngày 18/4/2022, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc tỉnh quản lý.

Đồng chí  Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND, Trưởng các phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính các huyện, thị xã, thành phố;  Lãnh đạo và chuyên viên phòng: Tổ chức, biên chế, Công chức, viên chức Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu các quy định của Trung ương và của tỉnh về về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc tỉnh quản lý và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung: (1) Về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Về thực hiện Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức người lao động của tỉnh; (3) Về tạm giao biên chế giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ phông mới 2018 và tuyển dụng viên chức; (4) Về chuyển xếp lương theo các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc sắp xếp các cơ sở giáo dục; tự chủ của các đơn vị sự nghiệp cấp huyện; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc thực hiện tạm giao biên chế giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ phông mới 2018, tuyển dụng viên chức năm 2023.

Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, khi triển khai thực hiện chủ trương nêu trên, các huyện, thị xã, thành phố thống nhất theo định hướng của Sở Nội vụ về chuyển xếp lương theo các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn các nội dung khác còn có khó khăn, vướng mắc như:

- Việc sắp xếp các trường, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp: việc quản lý, phụ trách khối tiểu học còn khó khăn do quy định về tiêu chuẩn đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; Trung ương chưa ban hành đồng bộ các quy định, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên, trong các đơn vị sự nghiệp cũng như chưa có quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ,... nhất là cơ chế chuyển đổi cơ chế tài chính đối với các trường MN, TH, THCS chất lượng cao, THPT nên các trường chưa có cơ sở thực hiện cơ chế tự chủ tự đảm bảo chi thường xuyên cho các ĐVSNCL của tỉnh; đồng thời, hiện nay đa số dân người sống ở nông thôn, nhiều địa phương còn khó khăn nên việc thực hiện tự chủ trong lĩnh vực giáo dục chưa thực hiện được. Do đó, mục tiêu đến 2025 có 20% ĐVSNCL tự đảm bảo chi thường xuyên khó có thể đạt được.

- Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy: Tại buổi họp, đại diện các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến do việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng theo Quy định số 540-QĐ/TU mới được triển khai nên các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Việc thực hiện đánh giá hằng tháng phải thực hiện theo quy trình, các lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức buổi họp nên việc đánh giá tháng mất nhiều thời gian, chưa bảo đảm được thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định. Việc tổng hợp, tham mưu lãnh đạo huyện đánh giá, xếp loại chất lượng mất rất nhiều thời gian trong khi đó công việc của phòng Nội vụ rất nhiều, nhân lực mỏng nên việc tổng hợp, tham mưu lãnh đạo huyện đánh giá hằng tháng gặp rất nhiều khó khăn, không bảo đảm được thời gian theo quy định..

- Việc tạm giao biên chế giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Do một số môn học tăng số tiết dạy dẫn đến tăng định mức giáo viên nên nguồn tuyển giáo viên đối với một số bộ môn mới còn hạn chế (như môn tin, mỹ thuật, giáo dục công dân,…); số học sinh sau khi tốt nghiệp THPT có nhu cầu học sư phạm tại từng  huyện giảm, đồng thời tỉnh chưa có chính sách thu hút giáo viên sư phạm về tỉnh công tác để tạo nguồn giáo viên cho tỉnh.

Vì vậy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo các phòng Nội vụ dự họp đều có ý kiến đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, văn bản chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên để các huyện, thị xã, thành phố sớm hoàn thành việc sắp xếp các trường, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện tạm giao biên chế giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ phông mới 2018, tuyển dụng viên chức năm 2023, như: UBND huyện Văn Giang đề xuất đánh giá chất lượng giảng dạy đối với giáo viên nên thực hiện theo quý hoặc cuối học kỳ; UBND huyện Phù Cừ đề xuất Sở Nội vụ, Sở Tài chính xem xét, tham mưu lãnh đạo tỉnh có cơ chế thu nhập tăng thêm đối với những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thành phố Hưng Yên, và các huyện đề xuất UBND tỉnh giao biên chế tổng chung, còn việc giao biên chế đến từng trường, từng môn học do huyện tự giao để đảm bảo Chương trình dạy học.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính dự họp có ý kiến các nội dung trên, đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cụ thể quy định về số lượng giáo viên, số tiết dạy, cơ chế tài chính để có cơ chế, chính sách phù hợp đảm bảo việc hiện theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu ghi nhận những ý kiến đề xuất của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo các Phòng Nội vụ, ... dự họp, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 24-CTr/TU, Kế hoạch số 37/KH-UBND; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Quy định số 540-QĐ/TU và ban hành Quyết định tạm giao lại biên chế giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018; đồng thời Sở Nội vụ sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở khẩn trương tham mưu với Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và đề xuất một số giải pháp mang tính căn cơ, đặc thù của tỉnh để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương và của tỉnh.

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hội, quỹ(14/08/2023 2:00 CH)

Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo...(11/07/2023 1:25 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định hỗ...(23/05/2023 9:09 CH)

Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát triển khai thực hiện Kế hoạch số...(19/05/2023 4:10 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Đề án...(17/05/2023 6:38 CH)

Sở Nội vụ làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Hội Liên...(16/05/2023 7:47 SA)

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc kiện toàn chức danh Tổng biên tập Tạp chí Phố Hiến...(11/05/2023 5:25 CH)

Tham gia dự thảo Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng...(19/04/2023 8:40 SA)

°
241 người đang online