Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Danh mục một số văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ lĩnh vực thi đua, khen thưởng đang có hiệu lực thi hành

Đăng ngày 21 - 02 - 2023
100%

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm; đơn vị ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Tải văn bản tại đây

I. VĂN BẢN UBND TỈNH BAN HÀNH

1

Luật

Số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

luat-06-2022-qh15.pdf

 

2

Chỉ thị

Số 02/CT-UBND ngày 15/02/2023

Về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Chỉ thị 02_0001.pdf

3

Quyết định

Số 310/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh

Về việc thành lập các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

QĐ 310.pdf

4

Quyết định

Số 1677/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh

Về việc phê duyệt Trưởng, Phó trưởng khối thi đua các Trường Đại học, cao đẳng năm học năm 2022-2025

QĐ 1677.pdf

5

Quyết định

Số 45/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh

Về việc phê duyệt Trưởng, Phó và thành viên các Cụm, Khối thi đua của tỉnh ănm 2023

QĐ 45.pdf

6

Kế hoạch

Số 49/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh

Phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025)

KH SỐ 49.pdf

7

Kế hoạch

Số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh

Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

KH 90.pdf

8

Kế hoạch

Số 79/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh

Bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến

79 kh (1).pdf

 

9

Kế hoạch

Số 60/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên” giai đoạn 2022-2025

60 kh (2).pdf

10

Kế hoạch

Số 71/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh

Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của tỉnh” giai đoạn 2021-2025

71 kh (2).pdf

11

Kế hoạch

Số 104/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh

Phát động phong trào thi đua “Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số” giai đoạn 2022-2025

KH 104.pdf

12

Kế hoạch

Số 131/KH-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” gia đoạn 2022-2025

KH 131.pdf

13

Kế hoạch

Số 136/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

KH 136.pdf

14

Kế hoạch

Số 141/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

KH 141.pdf

15

Kế hoạch

Số 179/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh

Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội”

KH 179.pdf

16

Kế hoạch

Số 207/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh

Công tác thi đua khen thưởng năm 2023

KH 207-công tác TĐKT 2023.pdf

17

Kế hoạch

Số 01/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh

Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2023)

KH 01.pdf

18

Thông báo

Số 36-TB-VPUBND ngày 19/01/2023

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại Hội nghị triển khai công tác Nội vụ, Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng năm 2023

TB 36.pdf

19

Công văn

Số 215/UBND-NC ngày 26/02/2022 của UBND tỉnh

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

CV 215 nâng cao chất lượng.pdf

20

Công văn

Số 1801/UBND-NC ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến

cv 1801.pdf

21

Công văn

Số 146/UBND-NC ngày 27/01/2023

Đăng ký thi đua của tỉnh Hưng Yên năm 2023

CV 146.pdf

 

II. VĂN BẢN CỦA HĐ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

Hướng dẫn

Số 03/HD-HĐTĐKT ngày 26/02/2021 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh

HD SỐ 03 CỦA HĐ TĐKT TỈNH.pdf

III. VĂN BẢN SỞ NỘI VỤ BAN HÀNH

1

Kế hoạch

Số 57/KH-SNV ngày 26/7/2021 của Sở Nội vụ

Xây dựng điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công giai đoạn 2021-2025”

KH SỐ 57.pdf

2

Kế hoạch

Số 52/KH-UBND ngày 23/7/2021 của Sở Nội vụ

Xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở, giai đoạn 2021-2025”

KH SỐ 52 XD ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN.pdf

3

Hướng dẫn

Số 75/HD-SNV ngày 21/10/2022 của Sở Nội vụ

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

HD 75 khen vì người nghèo.pdf

4

Hướng dẫn

Số 76/HD-SNV ngày 21/10/2022 của Sở Nội vụ

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Hướng dẫn 76 khen nông thôn mới.pdf

 

 

 

Ban Thi đua-Khen thưởng

Tin mới nhất

°
69 người đang online