Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công văn về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (lần 3)

Đăng ngày 30 - 09 - 2022
100%

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022 số 124/CTr-UBND ngày 30/6/2022.

Ngày 17/6/2022, Sở Nội vụ đã có Công văn số 677/SNV-CCVC về việc lấy ý kiến Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các hội có tính chất đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp) tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (lần 2).

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định (lần 3) của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi chung là dự thảo (lần 3)). Trong đó, dự thảo (lần 3) có một số điểm mới đáng lưu ý so với dự thảo lần 2 như: (1) Về bố cục: đưa quy trình công tác cán bộ ở Phụ lục I vào Quy định; quy định từ 28 Điều được tăng lên thành 45 Điều; (2) Về nội dung: bổ sung quy định về quy trình và hồ sơ nhân sự quy hoạch; quy định về tạm đình chỉ chức vụ, tạm thời điều chuyển sang vị trí công tác khác và phân cấp quản lý....., đồng thời, cập nhật, bổ sung nội dung về công tác quản lý cán bộ, theo quy định mới nhất của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy.

Ngày 12/9/2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghe Sở Nội vụ báo cáo (Tờ trình số 421/TTr-SNV ngày 22/8/2022) và nhất trí chủ trương với dự thảo (lần 3) nêu trên.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đối với dự thảo (lần 3). Trong đó, Sở Nội vụ đề nghị:

1. Các ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia với toàn văn dự thảo, trong đó quan tâm đến nội dung phân cấp, phối hợp trong quản lý tổ chức, cán bộ và các nội dung khác có liên quan.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các hội có tính chất đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc, doanh nghiệp có vốn nhà nước triển khai lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo (lần 3) đến toàn thể các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý. Bộ phận chuyên môn về công tác tổ chức tổng hợp các ý kiến tham gia của các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý báo cáo tập thể Lãnh đạo để thảo luận thống nhất ý kiến tham gia góp ý dự thảo (lần 3) trước khi có văn bản gửi Sở Nội vụ.

3. Đối với UBND cấp huyện, ngoài thực hiện, triển khai tham gia các ý kiến như các sở, ngành nêu trên, Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo Ban Thường vụ cấp huyện cho ý kiến về nội dung tham gia, góp ý vào dự thảo (lần 3) trước khi có văn bản gửi Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi văn bản tham gia góp ý đối với dự thảo (lần 3) về Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên theo quy định.

Tải các Dự thảo văn bản tại đây: 2022.09.23. DỰ THẢO 03 QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH.pdf2022.09.23. DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH.pdf2022.09.23. DỰ THẢO 03 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH.pdf2022.09.23. PHỤ LỤC ĐIỂM MỚI (Kèm Tờ trình) (1).pdf2022.09.23. DỰ THẢO 03 ĐỀ CƯƠNG QUY ĐỊNH (Kèm Tờ trình).pdf

Tin mới nhất

Công văn số 727/SNV-TCBC ngày 31/5/2023 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án...(05/06/2023 9:25 SA)

Về việc góp ý dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế(08/11/2022 7:24 SA)

Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP(03/08/2022 3:07 CH)

Công văn 693/SNV-TCBC ngày 21/6/2022 về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh...(21/06/2022 2:56 CH)

Công văn số 677/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 về việc tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết...(20/06/2022 3:19 CH)

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí...(09/06/2022 3:26 CH)

Công văn số 1627/SNV-TĐKT ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản về...(14/12/2021 1:54 CH)

Công văn số 1623/SNV-TCBC ngày 13/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ...(13/12/2021 2:43 CH)

°
218 người đang online