Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Hội thảo xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 11 - 2022
100%

 

Ngày 4/11/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (viết tắt là Dự thảo Quyết định). Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND  các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch các tổ chức Hội: Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Chữ thập đỏ tỉnh, Đông y tỉnh, Văn học nghệ thuật tỉnh, Nhà báo tỉnh và Liên minh các Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc các Công ty: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hưng Yên; Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên; Lãnh đạo phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng phòng Văn bản QPPL, Sở Tư pháp; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Giang; Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Lữ; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chánh Văn phòng các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên; Chủ tịch UBND thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm; Chủ tịch UBND xã Tân Dân, huyện Khoái Châu.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ khai mạc Hội thảo

Trong những năm qua, Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND, ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý (Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND) và Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, ngày 9/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên (Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND) là hai văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về công tác cán bộ và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ, là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính của tỉnh thực hiện, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Tuy nhiên, những năm gần đây, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản mới, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức, cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Để cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và triển khai, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng  Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (viết tắt là Dự thảo Quy định). Qua 3 lần xây dựng, hoàn thiện dự thảo và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều chỉnh và các cơ quan khác có liên quan, Sở Nội vụ đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy định lần 4. Để sớm hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ký ban hành Sở Nội vụ tổ chức hội thảo nhằm trao đổi, lấy ý kiến, thống nhất một số nội dung mới trong Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy định lần 4.

Tại hội thảo, Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó giám đốc Sở Nội vụ trình bày quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Dự thảo Quy định; Kết cấu, bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định, Dự thảo Quy định; một số điểm mới của Dự thảo Quy định về: Phạm vi và đối tượng; nội dung; quản lý tổ chức bộ máy; quản lý vị trí việc làm; quản lý biên chế, người làm việc và lao động hợp đồng; tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng… Đồng thời, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đối với Dự thảo Quyết định lần 3, Dự thảo Quy định lần 3.

So với Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND, bản dự thảo Quy định này ngoài những nội dung điều chỉnh về phân cấp theo quy định của các Nghị định hiện hành (như trước đây việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp do Sở Nội vụ thẩm định và trình thì nay do sở chủ quản trình sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ và Sở Tư pháp), còn có một số điểm mới chủ yếu như sau:

1. Về phạm vi và đối tượng

Dự thảo Quy định đề cập đến việc quản lý các cơ quan thường trực của các tổ chức tài chính không sử dụng ngân sách nhà nước (như Cơ quan thường trực của Quỹ phát triển đất tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ quan thường trực của Quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) và đối tượng là người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng làm chuyên môn theo quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Về nội dung

Dự thảo Quy định có 29 Điều (từ Điều 4 đến Điều 32) để quy định cụ thể về nhiệm vụ, đối tượng, nội dung, điều kiện tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, hồ sơ thực hiện các nội dung trong quản lý tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị dễ áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Về quản lý tổ chức bộ máy

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND chưa quy định về phê duyệt Đề án tự chủ (thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính) của các đơn vị sự nghiệp công lập và việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể, chia tách, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thì Dự thảo Quy định này đã đề cập rất cụ thể về nội dung, trình tự thủ tục, thẩm quyền thực hiện.

4. Về quản lý vị trí việc làm

Dự thảo Quy định này có quy định về vị trí việc làm đối với các Hội được nhà nước giao biên chế và cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nhằm quản lý có hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị

5. Quản lý biên chế, người làm việc và lao động hợp đồng

Dự thảo Quy định này lần đầu tiên đề cập đến khái niệm “biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên” theo quy định của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. Đồng thời, đưa nội dung quản lý biên chế và lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; biên chế cán bộ, công chức cấp xã nhằm quản lý một cách đồng bộ, thống nhất các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

6. Tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng

a) Tuyển dụng viên chức

Tuyển dụng viên chức vào đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự đảm bảo toàn bộ về chi thường xuyên chủ yếu vẫn giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tuyển dụng trên cơ sở Kế hoạch tuyển dụng viên chức được UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Trung ương, ngày càng đòi hỏi việc quản lý biên chế đảm bảo hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, dự thảo Quy định đề cập đến việc tỉnh thực hiện tổ chức tuyển dụng tập trung toàn tỉnh trong trường hợp cần thiết (như trường hợp cùng một thời điểm, nhiều đơn vị thực hiện tuyển dụng; nhiều đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhưng số lượng vị trí tuyển dụng ít; tuyển dụng tập trung bằng hình thức thi tuyển…) nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Tuyển dụng lao động hợp đồng

Dự thảo Quy định lần đầu tiên đề cập đến việc tuyển dụng lao động hợp đồng nhằm thực hiện công khai, kịp thời, lựa chọn được những lao động có chất lượng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thay vì “bị động” trong việc sử dụng lao động hợp đồng như hiện nay.

7. Về quy trình thực hiện công tác cán bộ

Trong khi chờ Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện bổ nhiệm nguồn nhân sự, dự thảo đã quy định theo Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị bảo đảm nguyên tắc sự thống nhất lãnh đạo của Đảng.

8. Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp và gắn trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, Sở Nội vụ đề xuất đẩy mạnh các nội dung phân cấp quản lý và gắn trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quyết định thực hiện công tác tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

9. Tăng cường sự kiểm soát của Sở Nội vụ

 Dự thảo Quy định có một số nội dung quy định theo hướng tăng cường sự kiểm soát của Sở Nội vụ trước, trong và sau khi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định nhằm hạn chế sai phạm xảy ra. Vì các cơ quan, đơn vị không đủ lực lượng công chức, viên chức chuyên trách làm công tác nội vụ, do đó khó tránh khỏi việc xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện, khi thanh tra, kiểm tra phát hiện rất khó khắc phục hoặc khắc phục sẽ ảnh hưởng nhiều mặt cho tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát việc tuyển dụng, sử dụng người giữ chức vụ và người lao động tại doanh nghiệp của Nhà nước (trừ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh).

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó giám đốc Sở Nội vụ trình bày quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung như: Kết cấu, bố cục của Dự thảo Quy định; các quy định về nội dung quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các quy định về phân cấp quản lý trong thực hiện các nội dung quản lý tổ chức tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội thảo; tiếp thu ý kiến của các đại biểu để sớm hoàn thành Dự thảo Quyết định, Dự thảo Quy định trình UBND tỉnh ký, ban hành…

Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu kết thúc Hội thảo

 

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ ban hành quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ(22/09/2023 3:35 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ(25/08/2023 10:32 SA)

Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6...(07/07/2023 6:06 CH)

Xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới theo hướng bộ đa ngành(20/06/2023 6:24 SA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, chỉ đạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công...(07/04/2023 2:47 CH)

CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THỨ BẢY XANH (02/04/2023 3:36 CH)

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO SỞ VỚI THANH NIÊN NĂM 2023(31/03/2023 8:29 CH)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2023-2028(31/03/2023 9:21 SA)

°
98 người đang online