Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
100%

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 443/TB-TTHĐND ngày 15/7/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 456/UBND-NC ngày 02/3/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/2021/NQ-HĐND và Thông báo Kết luận số 443/TB-TTHĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 01/8/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành 03 Quyết định: (1) Số 387/QĐ-UBND ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; (2) Số 386/QĐ-UBND ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; (3) Số 388/QĐ-UBND ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành Trung ương, là nội dung mới, khó, phức tạp, trực tiếp tác động đến tổ chức bộ máy của cấp xã và thôn, tổ dân phố cũng như cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách xã, thôn. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên trong cả nước nghiên cứu, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các quy định này. Việc nghiên cứu ban hành các Quyết định là tổng hợp, chọn lọc từ các quy định của Đảng, của pháp luật hiện hành và bám sát tình hình thực tế tại cơ sở.

Để ban hành 03 Quyết định nêu trên, Sở Nội vụ đã xây dựng Đề án khảo sát và tiến hành khảo sát trực tiếp ở cơ sở về tính cấp thiết ban hành quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở nghiên cứu, căn cứ vào 65 văn bản của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, tổ chức 01 Hội thảo cấp tỉnh, 04 Hội nghị trực tiếp tại xã, phường, thị trấn, lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản của 832 thôn, tổ dân phố, 161 xã, phường, thị trấn, 10 huyện, thị xã, thành phố và các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các hội, đoàn thể, các sở, ngành tỉnh.

Sau khi tổng hợp ý kiến, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo lần thứ 5, ngày 01/8/2022 Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành 03 Quyết định. Nội dung chính của 03 Quyết định như sau:

 Đối với cán bộ cấp xã

Danh mục vị trí việc làm: 11 vị trí.

Đối với công chức cấp xã

Danh mục vị trí việc làm: 06 vị trí.

Đối với người hoạt động không chuyên trách

Danh mục vị trí việc làm: Gồm 04 nhóm với 39 vị trí, trong đó:

Nhóm vị trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 21 vị trí;

Nhóm vị trí người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: 03 vị trí;

Nhóm vị trí người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố: 11 vị trí;

Nhóm vị trí lực lượng Bảo vệ dân phố: 04 vị trí.

Các bản mô tả quy định cụ thể về mục tiêu, các mảng công việc, tiêu chí đánh giá, các mối quan hệ công tác (các mối quan hệ bên trong và bên ngoài) và phạm vị, quyền hạn của từng vị trí việc làm. Khung năng lực của vị trí việc làm mô tả về yêu cầu trình độ (trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn, trình độ lí luận chính trị, kinh nghiệm công tác, phẩm chất cá nhân và các yêu cầu khác), yêu cầu năng lực (gồm năng lực chung, năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý nếu là chức danh lãnh đạo, quản lý) và được đánh giá theo mức độ yêu cầu từ 1 đến 5, gồm: kém, trung bình, khá, tốt, rất tốt. Bản mô tả và khung năng lực của 56 vị trị việc làm được quy định chi tiết và đính kèm tại các Quyết định đã được ban hành.

Căn cứ các Quyết định này, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc lựa chọn, đề xuất, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển các chức danh theo quy định phù hợp với khung năng lực, trình độ chuyên môn của từng vị trí, gắn với đào tạo, bồi dưỡng để quy hoạch, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng tại địa phương.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, khung năng lực theo quy định nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên nắm bắt tình hình, đề xuất Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xem xét, điều chỉnh vị trí việc làm cho phù hợp.

Việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách là cơ sở để xác định tiêu chuẩn, điều kiện từng chức danh, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và quy hoạch nguồn cán bộ có chất lượng tại địa phương.

Đề án xây dựng quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách đã được Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2022.

Một số hình ảnh Khảo sát và Hội nghị lấy ý kiến của Sở Nội vụ:

Tin mới nhất

Sở Nội vụ làm việc với Sở Xây dựng thống nhất một số nội dung để tham mưu Kế hoạch của UBND tỉnh...(09/08/2023 2:10 CH)

Thủ tướng: Sắp xếp đơn vị hành chính cần tạo không gian phát triển mới, nâng cao đời sống Nhân dân(04/08/2023 6:44 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...(01/08/2023 2:20 CH)

Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025(31/07/2023 6:50 SA)

TOÀN VĂN: NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2023/UBTVQH15 VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ(21/07/2023 2:58 CH)

Nội dung cơ bản của Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã(21/07/2023 2:49 CH)

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030(06/07/2023 5:46 SA)

TẬP HUẤN VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH, NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC Ở...(23/06/2023 10:06 SA)

°
329 người đang online