Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển của tỉnh

Đăng ngày 30 - 08 - 2021
100%

 

Lê Quang Hòa

Giám đốc Sở Nội vụ

Tháng 8.1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày 28.8.1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) được thành lập gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Từ đó, ngày 28.8 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Nội vụ.

76 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và có sự thay đổi về tên gọi, biến động về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhưng ngành Nội vụ đã góp phần xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với ngành Nội vụ cả nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên đã kế thừa truyền thống; phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ và của tỉnh, triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện các địa phương xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện

Một trong những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ tỉnh trong những năm qua đó là thực hiện công tác tổ chức bộ máy. Sở Nội vụ đã phối hợp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 5.2.2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 5.2.2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu UBND tỉnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế các cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần cải cách hành chính. Năm 2020, Sở Nội vụ đã tham mưu với tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 7.5.2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội (Nghị quyết số 277). Sau 1 năm thực hiện, toàn tỉnh giảm được 5.481 người hoạt động không chuyên trách (cấp xã giảm 300 người; ở thôn giảm 5.181 người). Quá trình bố trí, sắp xếp bảo đảm đúng quy trình, quy định, phát huy dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc, phù hợp với thực tế từng địa phương.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, song ngành Nội vụ tỉnh đã khắc phục khó khăn, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, với vai trò là cơ quan thường trực Uỷ ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm dân chủ, đúng luật... Trong đó, tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh 239 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; trực tiếp ban hành 76 văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm chất lượng đại biểu, đúng cơ cấu, số lượng, thành phần; tham mưu tổ chức ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tham gia xây dựng Nhà nước, xây dựng chính quyền.

Nhìn lại việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, những năm qua, Sở Nội vụ nói riêng, ngành Nội vụ tỉnh nói chung đã góp phần cùng với tỉnh xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nền hành chính ngày càng được hiện đại hóa. Xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 nhờ vậy mà tăng 34 bậc so với năm 2015 và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác thi đua - khen thưởng, quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, văn thư - lưu trữ, công tác thanh niên... ngày càng được chú trọng.

 Ghi nhận thành tích đã đạt được, những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân ngành Nội vụ được Đảng và Nhà nước, Bộ Nội vụ và tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, Sở Nội vụ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ, Bộ Nội vụ tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen. Nhiều năm liền, Đảng bộ Sở Nội vụ đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

 

Tự hào, phát huy truyền thống 76 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Nội vụ, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, cán bộ, đảng viên Sở Nội vụ nói riêng, ngành Nội vụ tỉnh nói chung không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực nâng cao năng lực, trình độ, thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, cơ quan Sở Nội vụ quyết tâm thực hiện việc chuẩn hóa, hiện đại hóa quy trình quản lý, xử lý công tác nội bộ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức minh bạch, công bằng. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Thực hiện, tốt nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, tham mưu đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Thực hiện tốt công tác thanh niên, công tác văn thư - lưu trữ, thi đua, khen thưởng. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo...

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp công tác chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên Sở Nội vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

PV: Lệ Thu

Đăng trên Báo Hưng Yên số 5272, Thứ sáu ngày 27/8/2021.

 

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của...(12/01/2022 9:58 SA)

UBND tỉnh triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...(22/12/2021 8:07 SA)

Xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại (19/12/2021 7:41 CH)

Kỷ niệm trọng thể 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng...(19/12/2021 8:11 SA)

Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt...(14/12/2021 8:12 SA)

Bế mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp xã tỉnh Hưng Yên, nhiệm...(26/11/2021 9:45 SA)

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp xã tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026(23/11/2021 8:42 SA)

Kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các phòng, ban, trung tâm...(22/11/2021 4:41 CH)

°
564 người đang online