Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 18 - 12 - 2021
100%

 

 

Ngày 08/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng tỉnh Hưng Yên.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, thay thế Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐND ngày 31/11/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và có một số điểm mới sau:

1. Quy định về đối tượng áp dụng

- Đối với hỗ trợ đào tạo sau đại học: Bổ sung đối tượng cán bộ, công chức cấp xã; đối tượng hỗ trợ đi học thạc sĩ và tương đương chỉ áp dụng đối với viên chức chuyên ngành y tế, giáo dục và đào tạo, cán bộ, công chức cấp xã; hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ và tương đương chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức được luân chuyển giữ chức danh cán bộ cấp xã.

- Đối với chính sách thu hút nhân tài: Không quy định đối tượng thu hút là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. Bổ sung đối tượng và chế độ thu hút đối với: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; người tốt nghiệp đại học loại giỏi ở trong nước hoặc loại khá, loại giỏi ở nước ngoài (hoặc trường đại học nước ngoài được thành lập và hoạt động ở Việt Nam), có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

- Đối với thưởng khuyến khích tài năng: Quy định cụ thể hơn đối với thưởng khuyến khích tài năng theo từng lĩnh vực và không quy định đối tượng áp dụng là: Cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; vận động viên, huấn luyện viên đoạt giải trong các giải đấu thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao; học sinh đỗ thủ khoa đầu vào các trường đại học.

2. Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học quy định nguồn kinh phí thực hiện: Cấp nào ban hành quyết định hỗ trợ thì ngân sách cấp đó bố trí kinh phí chi cho đối tượng hỗ trợ.

Chính sách thu hút nhân tài: Sửa đổi, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn và hình thức thu hút nhân tài để đảm bảo theo quy định hiện hành; sửa đổi một số vị trí việc làm thu hút như: Thu hút về làm công chức cấp xã và không thu hút đối với vị trí bác sĩ làm việc tại Trung tâm Y tế cấp huyện; quy định bổ sung nội dung: “Không áp dụng chính sách thu hút đối với người là công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc xin thôi việc”.

Thưởng khuyến khích tài năng: Quy định rõ hơn về thẩm quyền thưởng khuyến khích tài năng đối với các trường hợp không có trong quy định của Nghị quyết.

Kinh phí hỗ trợ, thưởng theo Nghị quyết: Quy định kinh phí hỗ trợ, thưởng cho các đối tượng được tính bằng số tiền cụ thể, không tính theo hệ số lương cơ sở; mức hỗ trợ, thưởng được cân đối, điều chỉnh cho phù hợp với tính chất, mức độ và mục đích khuyến khích của tỉnh.

Tải Nghị quyết tại đây: Nghị quyết 168.pdf

Tin mới nhất

Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về hỗ trợ giáo viên mầm non,...(24/07/2023 6:46 SA)

Nghị quyết số 383/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức thuộc thẩm...(07/07/2023 6:38 SA)

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(21/04/2023 10:22 SA)

Quyết định số 2542/QĐ-CTUBND ngày 07/11/2022 ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định...(09/11/2022 9:44 SA)

Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức,...(04/11/2022 3:40 CH)

Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng yên ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai...(04/11/2022 2:58 CH)

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức,...(14/10/2022 11:08 SA)

Thông báo số 106/TB-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về thời gian làm việc mùa hè năm 2022(07/04/2022 9:57 SA)

°
257 người đang online