Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công văn số 1343/SNV-TCBC ngày 22/10/2121 về việc tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng

Đăng ngày 23 - 10 - 2021
100%

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh số 105/CTr-UBND ngày 05/7/2021, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo các văn bản sau:

1. Tờ trìnhcủa Sở Nội vụ về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng;

2. Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng;

3. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng.

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách về việc hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng của tỉnh đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương trong giai đoạn hiện nay, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản nêu trên và gửi văn bản tham gia ý kiến về Sở Nội vụ trước ngày 01/11/2021 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./.

Tải Công văn và các bản Dự thảo tại đây: CV-SNV xin ý kiến tham gia .pdfDthao NQ hỗ trợ nghỉ thôi việc theo nguyện vọng (2022-2025).pdf

TTr-HĐND tỉnh về hỗ trợ nghỉ thôi việc theo nguyện vọng.pdfTTr-UBND tỉnh về hỗ trợ nghỉ thôi việc theo nguyện vọng.pdf

Tin mới nhất

Công văn số 727/SNV-TCBC ngày 31/5/2023 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án...(05/06/2023 9:25 SA)

Về việc góp ý dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế(08/11/2022 7:24 SA)

Công văn về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân...(30/09/2022 8:00 SA)

Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP(03/08/2022 3:07 CH)

Công văn 693/SNV-TCBC ngày 21/6/2022 về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh...(21/06/2022 2:56 CH)

Công văn số 677/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 về việc tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết...(20/06/2022 3:19 CH)

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí...(09/06/2022 3:26 CH)

Công văn số 1627/SNV-TĐKT ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản về...(14/12/2021 1:54 CH)

°
162 người đang online