Thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công văn số 1115/SNV-TCBCTCPCP ngày 17/9/2020 của Sở Nội vụ về việc lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo tờ trình của Sở Nội vụ, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Đăng ngày 17 - 09 - 2020
100%

 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 976/TTr-SGDĐT ngày 09/6/2020 về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Báo cáo số 942/BC-SGDĐT ngày 05/6/2020 về việc rà soát quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Để có cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Sở Nội vụ đã xây dựng Dự thảo Tờ trình của Sở và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến về Dự thảo Tờ trình của Sở, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và gửi văn bản tham gia ý kiến của quý cơ quan về Sở Nội vụ trước ngày 22/9/2020 để Sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình của Sở và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trước khi lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, thông qua (Có Dự thảo Tờ trình của Sở và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo).

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị. /.

Tải Công văn và Dự thảo quyết định tại đây: 1115.signed.pdfQD-UBNDTT-UBNDDANH SÁCH KÈM THEO TỜ TRÌNHDANH SÁCH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH

Tin mới nhất

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị ở Hưng Yên(26/03/2023 5:29 SA)

Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện(08/10/2022 7:30 SA)

Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ(08/09/2022 3:40 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế(04/08/2022 8:33 SA)

Đoàn công tác Sở Nội vụ làm việc với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh và UBND các...(17/05/2022 4:58 CH)

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội(28/02/2022 9:57 SA)

Đoàn công tác thẩm định vị trí việc làm của Sở Nội vụ tiến hành thẩm định đối với các cơ quan,...(07/10/2021 4:38 CH)

Văn bản lĩnh vực tổ chức, biên chế (29/07/2021 2:15 CH)

°
782 người đang online