Công văn số 259/SNV-TCBCTCPCP ngày 20/3/2020 về việc góp ý Dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ

Đăng ngày 20 - 03 - 2020
100%

 

       Kính gửi:        - Các Sở, Ban, Ngành;

                                                    - UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                                                   - Các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

       

Thực hiện Công văn số 1328/BNV-TCPCP ngày 16/3/2020 của Bộ Nội vụ và Công văn số 586/UBND-NC ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh nghiên cứu tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư.

Ý kiến tham gia vào Dự thảo Thông tư của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh  đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/3/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. /.

Tải Công văn và Dự thảo Thông tư tại đây: 259.signed.pdfDT Thong tu huong dan ND 93 kèm CV 1328.doc

Tin mới nhất

Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế(04/08/2022 8:33 SA)

Đoàn công tác Sở Nội vụ làm việc với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh và UBND các...(17/05/2022 4:58 CH)

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội(28/02/2022 9:57 SA)

Đoàn công tác thẩm định vị trí việc làm của Sở Nội vụ tiến hành thẩm định đối với các cơ quan,...(07/10/2021 4:38 CH)

Văn bản lĩnh vực tổ chức, biên chế (29/07/2021 2:15 CH)

Công văn số 746/SNV-TCBC ngày 07/7/2021 về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày...(08/07/2021 9:17 SA)

Thủ tướng: Nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh(06/05/2021 10:33 SA)

Công văn số 1345/SNV-TCBCTCPCP ngày 18/11/2020 của Sở Nội vụ về việc tham gia, góp ý dự thảo...(18/11/2020 8:13 SA)

°
3438 người đang online