Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Công văn số 16/SNV-VTLT ngày 08/01/2018 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

Đăng ngày 08 - 01 - 2019
100%

 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy đinh chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;

Để số liệu báo cáo thống kê đầy đủ, đúng nội dung thông tin, đúng thời gian quy định, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ như sau:

1. Nội dung báo cáo

Thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy đinh chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, đối với lĩnh vực tác văn thư, lưu trữ từ biểu mẫu số 0901.N/BNV-VTLT đến 0915.N/BNV-VTLT.

2. Quy định về việc gửi báo cáo

a) Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh thuộc Danh mục nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh báo cáo về Sở Nội vụ (Đối với những cơ quan có đơn vị trực thuộc,  tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc vào cùng biểu báo cáo của cơ quan).

b) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc cấp huyện thuộc Danh mục nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh báo cáo về Phòng Nội vụ huyện, thành phố. Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tổng hợp số liệu báo cáo gửi về Sở Nội vụ.

3. Tổ chức thực hiện

a) Cách ghi bảng biểu:  Không tự thêm bớt hoặc hay đổi thứ tự các cột của mẫu bảng biểu báo cáo. Ghi đầy đủ chính xác số liệu vào bảng (trừ trường hợp ô trong bảng có số liệu bằng không thì mới bỏ trống)

b) Thời gian gửi báo cáo về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ) trước ngày 30/01/2019, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vtlt.nv@hungyen.gov.vn

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức phản ánh trực tiếp về Chi cục Văn thư-Lưu trữ, Sở Nội vụ (số điện thoại 0979.029.358) để có hướng dẫn kịp thời./.

Tải các biể mẫu tại đây: Hướng dẫn chung về các biểu mẫu.docphu lục03.doc

 

Tin mới nhất

Ban hành tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao để số hóa phục vụ Dự án “Lưu...(18/06/2023 2:20 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc...(05/05/2023 2:17 CH)

Quy định mới về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức(03/01/2023 6:29 CH)

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của UBND huyện Phù Cừ, và UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ...(21/11/2021 11:08 SA)

Văn bản về lưu trữ lịch sử tỉnh(29/07/2021 9:11 SA)

Thông báo số 03/TB-HĐKT ngày 06/4/2021 của Hội đồng Kiểm tra Cục Văn thư Lưu trữ về kế hoạch tổ...(19/04/2021 11:16 SA)

Công văn số 01/SNV-VTLT ngày 04/01/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê...(04/01/2021 3:25 CH)

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 14/10/2020 của UBND về tăng tường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ...(22/10/2020 2:00 CH)

°
237 người đang online