Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Kế hoạch bàn giao, trao trả hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 13 - 09 - 2018
100%

 

Thực hiện Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018;

Sở Nội vụ Hưng Yên xây dựng kế hoạch trao trả hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B của tỉnh Hưng Yên như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trao trả hồ sơ, tài liệu cho cán bộ hoặc thân nhân cán bộ đi B thể hiện sự tri ân đối với công lao của cán bộ đi B trong sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

- Thông qua việc trao trả hồ sơ tài liệu cán bộ đi B để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ đồng thời cung cấp cho các cơ quan chức năng cũng như các địa phương những căn cứ quan trọng để xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của bản thân và gia đình cán bộ đi B tỉnh Hưng Yên.  

2. Yêu cầu

Việc tổ chức trao trả hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, an toàn thiết thực.

II. NỘI DUNG

          Việc tổ chức trao trả hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B gồm những nội dung sau:

1. Kiểm tra, sắp xếp, phân loại và tra tìm địa chỉ của cán bộ đi B hoặc thân nhân gia đình cán bộ đi B ở các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên.

2. Giới thiệu Danh mục hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ để cán bộ đi B và thân nhân, gia đình tra cứu.

3. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về cán bộ đi B trên các Báo Hưng Yên, phối hợp công khai danh sách cán bộ đi B trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn.

4. In sao, số hóa tài liệu đi B đưa vào lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử để phục vụ công tác trưng bày, triển lãm, phục vụ tra cứu lâu dài.

5. Tổ chức bàn  giao hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B cho UBND các huyện, thành phố.

- Sở Nội Vụ tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu cán bộ đi B kèm theo danh sách đã sắp xếp, phân loại theo từng huyện, thành phố.

- Thời gian: dự kiến đầu tháng 10/2018

6. UBND các huyện, thành phố triển khai đến các xã, phường, thị trấn

a) Thông báo danh sách cán bộ đi B đến UBND các xã, phường, thị trấn để  niêm yết công khai tại trụ sở và phát trên hệ thống truyền thanh để cán bộ đi B và thân nhân biết, liên hệ, đăng ký nhận lại hồ sơ tài liệu.

Thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019

b) Tổ chức việc trao trả hồ sơ trực tiếp cho cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B

Thời gian từ ngày 01/3/2019 đến ngày 31/3/2019.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chi cục Văn thư- Lưu trữ triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức  bàn giao hồ sơ cho các huyện, thành phố; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức trao trả hồ sơ cán bộ đi B của các địa phương trong tỉnh.

- UBND huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh tra tìm địa chỉ và tổ chức trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B theo danh sách do Chi cục Văn thư- Lưu trữ cung cấp;

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các huyện, thành phố phản ánh về Chi cục Văn thư- Lưu trữ để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ xem xét giải quyết./.

Danh sách cán bộ đi B tỉnh Hưng Yên: Danh sách cán bộ đi B tỉnh Hưng Yên.rtf

Tin mới nhất

Ban hành tiêu chí xác định tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao để số hóa phục vụ Dự án “Lưu...(18/06/2023 2:20 CH)

Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc...(05/05/2023 2:17 CH)

Quy định mới về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức(03/01/2023 6:29 CH)

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ vĩnh viễn của UBND huyện Phù Cừ, và UBND thị xã Mỹ Hào vào Lưu trữ...(21/11/2021 11:08 SA)

Văn bản về lưu trữ lịch sử tỉnh(29/07/2021 9:11 SA)

Thông báo số 03/TB-HĐKT ngày 06/4/2021 của Hội đồng Kiểm tra Cục Văn thư Lưu trữ về kế hoạch tổ...(19/04/2021 11:16 SA)

Công văn số 01/SNV-VTLT ngày 04/01/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê...(04/01/2021 3:25 CH)

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 14/10/2020 của UBND về tăng tường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ...(22/10/2020 2:00 CH)

°
284 người đang online