Công văn số 827/SNV-CCVC ngày 27/7/2020 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương

Đăng ngày 29 - 07 - 2020
100%

 

 

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý;

Căn cứ Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Thực hiện Nghị quyết số 220-NQ/BCSĐ ngày 15/7/2020 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại, giao kiêm nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý;

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động tự rà soát, đôn đốc thực hiện việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương như sau:

1. Đáp ứng tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3, Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, trình độ Quản lý nhà nước và ngạch, trình độ ngoại ngữ và tin học và kinh nghiệm công tác đối với từng chức danh quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ theo nội dung Công văn số 1769/UBND-KGVX ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận chứng chỉ/ chứng nhận ngoại ngữ trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2020 và Công văn số 2288/UBND-NC ngày 09/9/2020 về việc công nhận chứng chỉ/ chứng nhận ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh băn 2019 .

Ngoài các chứng chỉ nêu tại các Công văn nêu trên, các chứng chỉ khác không được quy đổi tương đương sẽ không được sử dụng làm căn cứ đánh giá trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên.

2. Tính đến ngày 01/10/2020, Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ đang đảm nhiệm đối với các trường hợp cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn đủ 05 năm công tác trở lên chưa hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo Quy định số 02-QĐi/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Tải Công văn  tại đây: 827.pdf

Tin mới nhất

Thông tư 3/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự,...(24/07/2020 7:36 SA)

Thông báo số 54/TB-HĐXTH ngày 04/6/2020 về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên...(04/06/2020 11:15 SA)

Công văn số 428/SNV-CCVC ngày 08/5/2020 về việc quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020(08/05/2020 4:19 CH)

Công văn số 426/SNV-CCVC ngày 08/5/2020 về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức hưởng...(08/05/2020 4:04 CH)

Công văn số 1201/SNV-CCVC ngày 25/12/2019 về việc báo cáo công tác quản lý CBCCVC năm 2019(25/12/2019 3:05 CH)

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh lương hưu, trợ...(27/08/2019 10:00 SA)

Thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức hưởng phụ cấp đợt I năm 2019(26/04/2019 3:01 CH)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên năm 2019(08/04/2019 8:52 SA)

°
354 người đang online