Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 11 - 06 - 2020
100%

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 02 ngày 9,10/6/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ long trong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Phụ trách Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các phòng, ban thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cùng toàn thể 63 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Phụ trách Đảng ủy Khối 

               Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

              Ban Chấp hành Công đoàn Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình kế hoạch sát với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan để tổ chức thực hiện.

Kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả số Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; thẩm định, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; giao biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 an toàn, đúng luật.

Chú trọng tham mưu làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ có trình độ cao, bố trí sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch. Công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức được chú trọng. Làm tốt công tác tham mưu đánh giá xếp loại các cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đánh giá cán bộ; việc đánh giá, phân loại đã gắn với chức năng nhiệm vụ, quản lý ngành, lĩnh vực, đa chiều, được lượng hóa theo tiêu chí cụ thể và sát với thực tế; việc đánh giá xếp loại đảm bảo khách quan, minh bạch, nghiêm túc, đúng thực chất hơn.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020

                                 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham mưu làm tốt công tác tôn giáo; xây dựng Đề án, danh mục vị trí việc làm; công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, công tác văn thư -lưu trữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm, công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Kết quả đánh giá chất lượng trung bình hàng năm, 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Sở nhiều năm liền được Đảng bộ cấp trên công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra…

Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên, đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để tiếp tục lãnh đạo ngành Nội vụ tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Vũ Quốc Khánh, Phó Chánh Văn phòng - Bí thư Đoàn thanh niên tham luận 

   nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên

Đồng chí Bùi Xuân Hiếu, Trưởng phòng TCBCTCPCP - Phó Bí thư Chi bộ XDCQ-TCBC tham luận đẩy mạnh tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết số 18,19-NQ/TW ngày 25/10/2017

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan và sáng suốt, Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và 01 đại biểu dự khuyết.

                                Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu tại Đại Hội 

                                               Các Đại biểu bỏ phiếu tại Đại Hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ; tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tận lực, tận tâm với công việc; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm, 100% Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Phụ trách Đảng ủy Khối các Cơ quan - 

     Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chúc mừng những kết quả, thành tích mà Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Phụ trách Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên Sở Nội vụ tỉnh luôn xác định vai trò quan trọng và nòng cốt trong công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện tốt các giải pháp đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ hoạt động chung của toàn ngành, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh trong sạch, vững mạnh, giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm qua.

Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác Đảng, chính quyền, thường xuyên đổi mới, nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của người đứng đầu; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên nghiệp, bài bản, tinh nhuệ.

Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động tốt, phát huy sức mạnh các phong trào thi đua, phát huy sự đoàn kết, gắn bó cùng phát triển và xây dựng tập thể cơ quan trong sạch, vững mạnh…

               Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2020(09/08/2020 7:24 SA)

ĐỒNG CHÍ LÊ VĨNH TÂN - ỦY VIÊN BCH TW ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THĂM, LÀM VIỆC VỚI SỞ NỘI VỤ TỈNH...(28/07/2020 11:22 CH)

GẶP MẶT ĐỒNG CHÍ TRIỆU VĂN CƯỜNG - THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ(22/07/2020 2:49 SA)

Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức có...(21/07/2020 9:33 SA)

Hội nghị triển khai công tác Nội vụ 6 tháng cuối năm 2020(16/07/2020 8:09 SA)

Hội thảo xây dựng Dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh(24/06/2020 10:36 SA)

Hưng Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng...(04/06/2020 4:09 CH)

Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương(02/05/2020 7:29 SA)

°
33 người đang online