Công văn số 1071/SNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước

Đăng ngày 25 - 11 - 2019
100%

 

    Kính gửi:

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Trường Cao đẳng cộng đồng Hưng Yên;

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên;

- Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

           Thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ và Công văn số 2921/UBND-NC ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

            Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng cộng đồng Hưng Yên, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên, Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số việc như sau:

           1. Rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/12/2019, để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

          2. Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

          3. Việc tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu tại Khoản 2 Công văn này phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch.

          4. Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu tại Khoản 2 Công văn này, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

          5. Đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc tuyển dụng đặc cách đối tượng nêu tại Khoản 2 Công văn này và thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

          Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện. /.

Tải Biểu mẫu tại đây: BIỂU MẪU RÀ SOÁT GV HỢP ĐỒNG TỪ 2015 TRỞ VỀ TRƯỚC.xlsx

Tin mới nhất

LÃNH ĐẠO BAN TÔN GIÁO THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC TIÊU BIỂU NHÂN DỊP AN CƯ KIẾT HẠ 2020(11/08/2020 10:23 CH)

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 16/01/2018 về ban hành Quy chế thẩm...(06/08/2020 4:41 CH)

Công văn số 98/STP-XDKTVB của Sở Tư pháp ngày 28/01/2019 về việc hướng dẫn quy trình lập đề nghị...(06/08/2020 4:39 CH)

Kết luận số 09-KL/ĐU ngày 05/8/2020 của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ...(05/08/2020 11:32 SA)

Công văn số 827/SNV-CCVC ngày 27/7/2020 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc hoàn thiện tiêu chuẩn chức...(29/07/2020 2:46 CH)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ cấp xã thuộc UBND huyện Yên Mỹ(28/07/2020 3:02 CH)

Thông tư 3/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự,...(24/07/2020 7:36 SA)

Công văn số 814/SNV-TĐKT về việc tham gia dự thảo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành...(22/07/2020 3:42 CH)

°
309 người đang online